Vedtægter for Come and Dance i Brøndby Strand

§1 – Formalia

Foreningens navn: Come and Dance i Brøndby Strand.
Foreningens hjemsted er: Brøndby Kommune
Foreningens adresse er: Formandens adresse

§2 – Formål
 1. At danse og undervise i Newline.
 2. At fremme kendskabet til Newline hos alle aldersklasser på tværs af køn, etnisk baggrund og religion.
 3. At give medlemmerne mulighed for at dyrke motion på en sjov måde, samt styrke et sammenhold i blandt medlemmerne.
 4. At Come and Dance i Brøndby Strand hele tiden følger udviklingen indenfor Newline i Danmark og udlandet igennem rejser, blade mm., således at foreningen hele tiden kan tilbyde det nyeste og det bedste indenfor Newline.
§3 – Betingelser for medlemsskab

Aktive medlemmer: Alle som tilslutter sig foreningens formål og som er interesseret i at støtte, eller deltage i foreningens arbejde og som tilmelder sig mindst ét dansehold.
Passive medlemmer: Alle som efter Bestyrelsens skøn, er interesseret i at støtte, eller deltage i foreningens arbejde og som ikke modtager undervisning.

Aktive og passive medlemmer betaler det samme kontingent. Udmeldelse af foreningen kan ske når som helst. Forudbetalt kontingent refunderes ikke.

§4 – Kontingent

Kontingentet fastsættes en gang om året på den ordinære generalforsamling. Kontingentet betales halvårligt på foreningens bankkonto eller til foreningens kasserer.

§5 – Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen og revisoren vælges på den årlige generalforsamling. Alle som har været medlem i mindst 3 måneder og som ikke er i restance med kontingent har adgang og stemmeret. Bestyrelsen består af 4 medlemmer, som: Formand, Kasserer, Foreningssekretær, samt 1 bestyrelsessuppleant. 1 er på valg i ulige år og 2 på valg i de lige år, – bestyrelsessuppleanten er på valg hvert år. Formand og 1 Revisor vælges i de ulige år og Sekretæren og Kasserer vælges i de lige år. Bestyrelsessuppleanten vælges for en 1 årig periode ved den årlige generalforsamling. Suppleanten indkaldes, når Bestyrelsen finder det nødvendigt. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, såfremt Formanden er tilstede. Foreningens daglige ledelse varetages af Formanden.

§6 – Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes 1 gang årligt, inden udgangen af februar måned og varsles minimum 14 dage tidligere. Generalforsamlingen indkaldes enten på vores hjemmeside eller i vores arrangementsmappe som altid er ude på holdene. En lovligt indvarslet Generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer og alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Generalforsamlingen vælger foreningens bestyrelse, 1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor.

Dagsordenen for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Formandens beretning
 4. Kasserens beretning og godkendelse af regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af:
  • Valg af Formand (ulige år)
  • Kasserer (lige år)
  • Foreningssekretær (lige år)
  • Bestyrelsessuppleant (hvert år)
  • Revisor (ulige år)
 1. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen bliver afholdt.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, såfremt den finder det fornødent eller når mindst ½ delen af foreningens medlemmer indgiver en skriftligt motiveret begæring herom. Indkaldelsen skal ske senest 14 dage efter begæringens fremkomst og afholdes efter samme regler som ordinær generalforsamling.

§6a – Vedtægtsændringer

Eventuelle vedtægtsændringer vedtages på den årlige eller ekstraordinære generalforsamling. En ændring vedtages, når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for en ændring.

§7 – Regnskab og formueforhold

Regnskabsåret følger kalenderåret. Bestyrelsen skal sørge for opkrævning af kontingent. Foreningens midler indsættes på en bankkonto i en bank eller anbringes på en lignende forsvarlig måde. Midler kan kun hæves af enten formand eller kasserer.

§8 – Tegningsretten

Come and Dance i Brøndby Strand tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner af formanden og kasseren.

§9 – Tildeling af overskud ved ophør

Foreningens eventuelle opløsning kan kun finde sted på en, med dette formål indkaldt ekstraordinær generalforsamling. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens midler www.danskehospitalsklovne.dk

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling fredag, den 27. marts 2015